MVM Vízerőmű Kft. | 4450 Tiszalök, Vízerőmű | Tel.: 42/278-233, 42/578-558 Fax: 42/278-433 Nagy kontrasztú változat Grafikus nézet

A Társaság közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

 

Tájékoztatás közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Társasághoz bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen: a Társaság Titkárságán (4450 Tiszalök, Vízerőmű I. emelet) munkanapokon 6,30-14,00 óra között.

2. Írásban: a Társaságnak címezve a 4450 Tiszalök, Vízerőmű vagy 4450 Tiszalök Pf. 32. címre.

3. Elektronikusan: a titkarsag@tiszavizvizeromu.hu címen.

4. Telefonon: a (42) 278-403, vagy (42) 578-543 telefonszámon.

5. Faxon: a (42) 278-433 faxszámon.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a Társaságra vonatkozó közérdekű adatok a Társaság honlapján (www.tiszavizvizeromu.hu) közvetlenül elérhetőek.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Társaság a részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények elintézéséről az ügyvezetői titkárság útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Társaság kezeli, az igénylőt a Társaság erről értesíti.

A Társaság az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a Társasághoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az érintett szakterületek alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről és a költségtérítés mértékéről és módjáról az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Társaság írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén – valamint, ha az érintett az adatkezelő személyes adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet – az igénylő a Nyíregyházi Járásbírósághoz (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) fordulhat, amelynek határideje az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 nap.

(közzététel időpontja: 2017.06.02.)ELÉRHETŐSÉGEK:

TULAJDONOS / EGYEDÜLI TAG:

MVM Zöld Generáció Kft.

Web:
https://zoldgeneracio.mvm.hu/


Tiszalöki Vízerőmű

4450 Tiszalök, Vízerőmű
Tel.: 42/278-233, 42/578-558
Fax: 42/278-433
E-mail:

Kiskörei Vízerőmű

3384 Kisköre, Vízerőmű
Tel.: 36/358-210, 36/558-338
Fax: 36/358-274
E-mail:
 


Egyéb, nem a villamos energia termeléssel kapcsolatos kérdéseivel, bizalommal forduljon:

www.kotivizig.hu (Közép - Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság)
www.em-vizig.hu (Észak - magyarországi Vízügyi Igazgatóság)

MVM Vízerőmű Kft. - www.tiszavizvizeromu.hu   Észrevételek: